Pravidla soutěže JSEM | Nikon v přírodě

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže na téma #JsemNikonVprirode (dále pouze soutěž) je společnost NIKON CEE GmbH, odštěpný závod (dále pouze organizátor).

2. ÚČEL SOUTĚŽE

Hlavním účelem soutěže je podnítit zájem veřejnosti o fotografování, o kreativní využití fotografické techniky a následně vyhodnotit a odměnit autora nejlepší fotografie zaslané do soutěže.

3. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 1. 6. 2017 do 30. 6. 2017

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Tato soutěž je určena pro všechny fyzické osoby starší 15 let, kteří v čase konání soutěže nahrají na svůj profil na Instagramu nebo Facebooku vlastní fotografii a opatří ji dvěma hashtagy #NatureWithNikon a #JsemNikonVprirode nebo #NatureWithNikon a #SomNikonVprirode. Fotografie je nutné na Instagram nebo Facebook nahrávat s nastavením soukromí „Veřejný“.

Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří splní podmínky soutěže. Organizátor soutěže má právo posoudit splnění těchto podmínek.

Autor vítězné fotografie bude vyzván k předložení originální fotografie v plném rozlišení včetně EXIFu. V případě, kdyby se prokázalo, že se někdo stane výhercem soutěže například v důsledku nepravdivých informací či jiného porušení pravidel soutěže, nemá nárok na výhru, ze soutěže bude rozhodnutím pořadatele vyloučen a cenu obdrží účastník umístěný v pořadí za ním.

Soutěžící dává svojí účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovenými organizátorem a zavazuje se je respektovat a dodržovat. V případě, že bude soutěžící postupovat v rozporu s těmito pravidly (např. nebude autorem fotografií, které přihlásí do soutěže), vyhrazuje si organizátor právo vyřadit soutěžícího ze soutěže bez jakékoliv finanční nebo materiální náhrady.

Soutěžící účastí v soutěži uděluje, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu minimálně: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, které poskytne organizátorovi soutěže. Zároveň se tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení.

Účast v soutěži je bezplatná a bez jakýchkoliv dalších finančních nároků a požadavků.

V případě, že na základě rozhodnutí odborné poroty vznikne nárok na výhru soutěžícímu, který je mladší než 18 let, převezme cenu jeho zákonný zástupce, případně přímo výherce na základě písemného povolení svého zákonného zástupce.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, vrácení její platnosti, či soutěž ukončit nebo bez náhrady zrušit.

Organizátor neodpovídá za nedoručené oznámení o výhře v případě změny poštovní nebo emailové adresy, nebo telefonního čísla účastníka soutěže.

6. AUTORSKÉ PRÁVO, LICENCE

Umístěním soutěžních fotografií na Instagram nebo Facebook soutěžící prohlašuje, že je oprávněným nositelem autorských práv podle autorského zákona. Odesláním soutěžních fotografií do soutěže uděluje soutěžící organizátorovi souhlas s bezplatným zveřejněním soutěžních snímků na sociální síti na profilech společnosti Nikon (například Instagram, Facebook, Flickr, Twitter) a na webových stránkách organizátora www.nikon.cz, www.nikon.sk , nikonblog.cz, nikonblog.sk a na facebookových profilech NIKON CZ a NIKON SK.

Organizátor není povinen poskytnutou licenci využít. Organizátor je oprávněný poskytnout třetí osobě práva z licence úplně nebo z části, a to zejména v zájmu zveřejnění a šíření informací o průběhu a výsledcích soutěže a současně též v rámci naplňování svých obchodních záměrů.

Odesláním soutěžních fotografií do soutěže bere soutěžící na vědomí a souhlasí s tím, že je výhradně zodpovědný za svoje soutěžní fotografie a důsledky jeho zaslání nebo zveřejnění.

Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže ty soutěžní fotografie, které budou jakýmkoliv způsobem porušovat, nebo omezovat obecná pravidla morálky, občanského soužití, nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dále fotografie s náboženským, nebo politickým obsahem, s vulgárním, rasistickým, nebo jiným obecně nepřijatelným obsahem. 

7. HODNOCENÍ FOTOGRAFIÍ

Soutěžní fotografie hodnotí odborná porota složená ze zástupců společnosti Nikon. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu složení poroty v kterémkoliv stádiu soutěže. Proti hodnocení poroty se není možno odvolat, její rozhodnutí je konečné a neměnné, s výjimkou případů, kdy bude po vyhodnocení soutěže následně zjištěno, že účastník soutěže získal cenu na základě nepravdivých údajů či porušení pravidel soutěže.

Vyhlášení vítězů se uskuteční nejpozději do 10. 7. 2017 na Nikonblog.cz, na Facebook profilech Nikon CZ, NIKON SK a na Instagramu @nikon_cz_sk. Vítězové budou kontaktování prostřednictvím e-mailové adresy, kterou zašlou organizátorovi společně se soutěžní fotografií nebo prostřednictvím zprávy přes Instagram či Facebook.

8. SOUTĚŽNÍ CENY

Autor nejlepší soutěžní fotografie získá objektiv AF-S DX Micro NIKKOR 40 mm f/2,8G. Výhru nelze směnit za hotovost.

10. PRAVIDLA SOUTĚŽE A ROZHODNÉ PRÁVO

Pravidla soutěže jsou po celou dobu soutěže veřejná a přístupná na stránce soutěže na adrese: https://nikonblog.cz/pravidla-souteze-jsem-nikon-v-prirode/