Kompletní pravidla soutěže o Nikon Z 50 + NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem foto a video soutěže o Nikon Z 50 + NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárního filmu v Jihlavě (dále pouze soutěž) je společnost NIKON CEE GmbH, odštěpný závod (dále pouze organizátor).

2. ÚČEL SOUTĚŽE
Hlavním účelem soutěže je podnítit zájem veřejnosti o fotografování a natáčení videa, o kreativní využití fotografické techniky a následně vyhodnotit a odměnit výherce.

3. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE
Samostatná soutěž probíhá v termínu 24.–29. 10. 2019.

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
Tato soutěž je určena pro všechny fyzické osoby starší 18 let, kteří v čase konání soutěže nahrají do svého Instastories na svém Instagramovém profilu fotografii z Nikon kontejneru od fotografické stěny.

Fotografii je nutné označit profily hashtagy #chciNikonZ50 a #MFDFJihlava, sledovat instagramový profil @jihlava_idff a @Nikon_cz_sk.

Instastories je nutné na Instagram nahrávat s nastavením soukromí „Veřejný“. Do soutěže budou zařazeni pouze příspěvky zveřejněné  v termínu konání soutěže, tj. 24.–29. 10. 2019.

Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří splní podmínky soutěže. Organizátor soutěže má právo posoudit splnění těchto podmínek.

V případě, kdyby se prokázalo, že se někdo stane výhercem soutěže například v důsledku nepravdivých informací či jiného porušení pravidel soutěže, nemá nárok na výhru, ze soutěže bude rozhodnutím pořadatele vyloučen a cenu obdrží účastník umístěný v pořadí za ním.

Soutěžící dává svojí účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovenými organizátorem a zavazuje se je respektovat a dodržovat. V případě, že bude soutěžící postupovat v rozporu s těmito pravidly (např. nebude autorem fotografií nebo videí, které přihlásí do soutěže), vyhrazuje si organizátor právo vyřadit soutěžícího ze soutěže bez jakékoliv finanční nebo materiální náhrady.

Soutěžící účastí v soutěži uděluje, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu minimálně: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, které poskytne organizátorovi soutěže. Zároveň se tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení.
Účast v soutěži je bezplatná a bez jakýchkoliv dalších finančních nároků a požadavků.

V případě, že na základě rozhodnutí odborné poroty vznikne nárok na výhru soutěžícímu, který je mladší než 18 let, převezme cenu jeho zákonný zástupce, případně přímo výherce na základě písemného povolení svého zákonného zástupce.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, vrácení její platnosti, či soutěž ukončit nebo bez náhrady zrušit.

Organizátor neodpovídá za nedoručené oznámení o výhře v případě změny poštovní nebo emailové adresy, nebo telefonního čísla účastníka soutěže.

6. AUTORSKÉ PRÁVO, LICENCE
Umístěním soutěžních fotografií a/nebo videí na Instagram soutěžící prohlašuje, že je oprávněným nositelem autorských práv podle autorského zákona a uděluje organizátorovi souhlas s bezplatným zveřejněním soutěžních příspěvků na sociální síti na profilech společnosti Nikon (například Instagram, Facebook, Flickr, Twitter) a na webových stránkách organizátora www.nikon.cz, www.nikon.sk, nikonblog.cz, nikonblog.sk.

Organizátor není povinen poskytnutou licenci využít. Organizátor je oprávněný poskytnout třetí osobě práva z licence úplně nebo z části, a to zejména v zájmu zveřejnění a šíření informací o průběhu a výsledcích soutěže a současně též v rámci naplňování svých obchodních záměrů.

Odesláním soutěžních fotografií do soutěže bere soutěžící na vědomí a souhlasí s tím, že je výhradně zodpovědný za svoje soutěžní fotografie a/nebo videa a důsledky jeho zaslání nebo zveřejnění.

Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže ty soutěžní fotografie, které budou jakýmkoliv způsobem porušovat, nebo omezovat obecná pravidla morálky, občanského soužití, nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dále fotografie s náboženským, nebo politickým obsahem, s vulgárním, rasistickým, nebo jiným obecně nepřijatelným obsahem.

7. HODNOCENÍ FOTOGRAFIÍ
Výhercem se stane autor nejoriginálnějšího snímku, který vybere porota ze všech soutěžních fotografií, jež splní pravidla soutěže.

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí a platí zde kompletní osvobození od závazků každého z účastníků.

Výherce vyhlásíme nejpozději 31.10.2019 na Instastories @nikon_cz_sk, kterého sami kontaktujeme. Proti losování se není možno odvolat, rozhodnutí je konečné a neměnné, s výjimkou případů, kdy bude po vyhodnocení soutěže následně zjištěno, že účastník soutěže získal cenu na základě nepravdivých údajů či porušení pravidel soutěže.

Vítězové budou kontaktování prostřednictvím Instastories a prostřednictvím zprávy přes Instagram.

8. SOUTĚŽNÍ CENY
Výherce získá Nikon Z 50 + NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR. Výhru nelze směnit za hotovost. Výhru organizátor nezasílá do zahraničí – s výjimkou Slovenské republiky.

9. PRAVIDLA SOUTĚŽE A ROZHODNÉ PRÁVO
Pravidla soutěže jsou po celou dobu soutěže veřejná a přístupná na stránce soutěže na adrese: https://nikonblog.cz/kompletni-pravidla-souteze-o-nikon-z50/