Podmínky fotografické soutěže Zachyťte život s Nikonem

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže na téma Zachyťte život s Nikonem (dále pouze soutěž) je společnost NIKON spol. s r.o. (dále pouze organizátor).

2. ÚČEL SOUTĚŽE

Hlavním účelem soutěže je podnítit zájem veřejnosti o fotografování, o značku Nikon a její produkty.

3. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 11. 10. 2016 do 23. 10. 2016

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Tato soutěž je určena pro všechny fyzické osoby starší 15 let, kteří v čase konání soutěže nahrají na svůj profil na Instagramu, nebo Facebooku vlastní fotografii a opatří ji hashtagy #nikonfotoexpo, #jsemnikon a @nikon_cz_sk. Aby organizátor zařadil vaše příspěvky do soutěže, je nutné posílat fotografie na veřejném Instagram profilu a v případě využití Facebooku nastavit příspěvek na veřejný.

Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří splní podmínky soutěže. Organizátor soutěže má právo posoudit splnění těchto podmínek.

V případě, že se prokáže, že se někdo stane výhercem soutěže, například v důsledku nepravdivých informací či jiného porušení pravidel soutěže, nemá nárok na výhru, ze soutěže bude rozhodnutím pořadatele vyloučen a cenu obdrží účastník umístěný v pořadí za ním.

Soutěžící dává svojí účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovenými organizátorem a zavazuje se je respektovat a dodržovat. V případě, že bude soutěžící postupovat v rozporu s těmito pravidly (např. nebude autorem fotografií, které přihlásí do soutěže), vyhrazuje si organizátor právo vyřadit soutěžícího ze soutěže bez jakékoliv finanční nebo materiální náhrady.

Soutěžící účastí v soutěži uděluje, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu minimálně: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, které poskytne organizátorovi soutěže. Zároveň se tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení.

Účast v soutěži je bezplatná a bez jakýchkoliv dalších finančních nároků a požadavků.
V případě, že na základě rozhodnutí odborné poroty vznikne nárok na výhru soutěžícímu, který je mladší než 18 let, převezme cenu jeho zákonný zástupce, případně přímo výherce na základě písemného povolení svého zákonného zástupce.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, vrácení její platnosti, či soutěž ukončit nebo bez náhrady zrušit.

Organizátor neodpovídá za nedoručené oznámení o výhře v případě změny poštovní nebo emailové adresy, nebo telefonního čísla účastníka soutěže.

6. AUTORSKÉ PRÁVO, LICENCE

Umístěním soutěžních fotografií na Instagram nebo jejich zaslání do soutěže soutěžící prohlašuje, že je oprávněným nositelem autorských práv podle autorského zákona. Odesláním soutěžních fotografií do soutěže uděluje soutěžící organizátorovi souhlas s bezplatným zveřejněním soutěžních snímků na sociální síti na profilech společnosti Nikon (například Instagram, Facebook, Flickr, Twitter) a na webových stránkách organizátora www.nikon.cz, www.nikon.sk, nikonblog.xyz, nikonblog.sk a na Facebook profilech NIKON CZ a NIKON SK.
Organizátor není povinen poskytnutou licenci využít. Organizátor je oprávněný poskytnout třetí osobě práva z licence úplně nebo z části, a to zejména v zájmu zveřejnění a šíření informací o průběhu a výsledcích soutěže a současně též v rámci naplňování svých obchodních záměrů.

Odesláním soutěžních fotografií do soutěže bere soutěžící na vědomí a souhlasí s tím, že je výhradně zodpovědný za svoje soutěžní fotografie a důsledky jeho zaslání nebo zveřejnění.
Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže ty soutěžní fotografie, které budou jakýmkoliv způsobem porušovat, nebo omezovat obecná pravidla morálky, občanského soužití, nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dále fotografie s náboženským, nebo politickým obsahem, s vulgárním, rasistickým, nebo jiným obecně nepřijatelným obsahem.

7. HODNOCENÍ FOTOGRAFIÍ

Soutěžní fotografie hodnotí odborná porota složená ze zástupců společnosti Nikon. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu složení poroty v kterémkoliv stádiu soutěže. Proti hodnocení poroty se není možno odvolat, její rozhodnutí je konečné a neměnné, s výjimkou případů, kdy bude po vyhodnocení soutěže následně zjištěno, že účastník soutěže získal cenu na základě nepravdivých údajů či porušení pravidel soutěže.

Vyhlášení vítězů se uskuteční nejpozději do 24. 10. 2016 na Instagramu @nikon_cz_sk. Vítězové budou kontaktování prostřednictvím zprávy přes Instagram, nebo Facebook.

8. SOUTĚŽNÍ CENY

Autor nejlepší soutěžní fotografie získá fotoaparát Nikon Coolpix S7000 a poukaz Nikon škola v hodnotě 2000 Kč na nákup kurzů na www.nikonskola.cz. Organizátor soutěže ocení druhé místo poukazem Nikon škola v hodnotě 2000 Kč na nákup kurzu na www.nikonskola.cz. Třetí výherce získá knižní odměnu: Mistrovství práce s DSLR – Limitovanou edici Nikon 2016, od autora Romana Pihana. Výhru nelze směnit za hotovost.

9. PRAVIDLA SOUTĚŽE A ROZHODNÉ PRÁVO

Pravidla soutěže jsou po celou dobu soutěže veřejná a přístupná na stránce soutěže na https://nikonblog.xyz/podminky-fotograficke-souteze-zachytte-zivot-s-nikonem/.