Podmínky fotografické soutěže #letosnikonem

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže na téma #letosnikonem (dále pouze soutěž) je společnost Nikon Europe B.V., český odštěpný závod (dále pouze organizátor).

2. ÚČEL SOUTĚŽE

Hlavním účelem soutěže je podnítit zájem veřejnosti o fotografování a natáčení, o kreativní využití fotografické nebo videografické techniky a následně vyhodnotit a odměnit autora nejlepšího příspěvku zaslaného do soutěže. Dále také propagace nového produktu NIKON Z 30 VLOGGER KIT, který je také hlavní výhrou v soutěži.

3. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 1. 8. 2022 do 30. 9. 2022.

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Tato soutěž je určena pro všechny občany České nebo Slovenské republiky starší 18 let, kteří v čase konání soutěže nahrají na svůj profil na Instagramu vlastní krátké video do maximální délky 30 s nebo fotografii s tématikou léta a opatří ji hashtagem #letosnikonem a označí a budou sledovat profil @nikon_cz_sk. Soutěžní příspěvky je nutné na Instagram nahrávat s nastavením soukromí „Veřejný“. Do soutěže budou zařazeny pouze snímky zveřejněné na Instagramu v termínu konání soutěže, tj. od 1. 8. 2022 do 30. 9. 2022 do 23:59 hodin.

Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří splní podmínky soutěže. Organizátor soutěže má právo posoudit splnění těchto podmínek.

V případě, kdyby se prokázalo, že se někdo stane výhercem soutěže například v důsledku nepravdivých informací či jiného porušení pravidel soutěže, nemá nárok na výhru, ze soutěže bude rozhodnutím pořadatele vyloučen a cenu obdrží účastník umístěný v pořadí za ním.

Soutěžící dává svojí účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovenými organizátorem a zavazuje se je respektovat a dodržovat. V případě, že bude soutěžící postupovat v rozporu s těmito pravidly (např. nebude autorem zaslaného díla, které přihlásí do soutěže), vyhrazuje si organizátor právo vyřadit soutěžícího ze soutěže bez jakékoliv finanční nebo materiální náhrady.

Soutěžící účastí v soutěži uděluje, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu minimálně: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, které poskytne organizátorovi soutěže. Zároveň se tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení.

Účast v soutěži je bezplatná a bez jakýchkoliv dalších finančních nároků a požadavků.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, vrácení její platnosti, či soutěž ukončit nebo bez náhrady zrušit.

Organizátor neodpovídá za nedoručené oznámení o výhře v případě změny poštovní nebo emailové adresy, nebo telefonního čísla účastníka soutěže.

6. AUTORSKÉ PRÁVO, LICENCE

Umístěním soutěžních příspěvků na Instagram soutěžící prohlašuje, že je oprávněným nositelem autorských práv podle autorského zákona a uděluje organizátorovi souhlas s bezplatným zveřejněním soutěžních příspěvků na sociální síti na profilech společnosti Nikon (například Instagram, Facebook, YouTube, Twitter) a na webových stránkách organizátora www.nikon.czwww.nikon.sk , nikonblog.cznikonblog.sk.

Organizátor není povinen poskytnutou licenci využít. Organizátor je oprávněný poskytnout třetí osobě práva z licence úplně nebo z části, a to zejména v zájmu zveřejnění a šíření informací o průběhu a výsledcích soutěže a současně též v rámci naplňování svých obchodních záměrů.

Odesláním soutěžních příspěvků do soutěže bere soutěžící na vědomí a souhlasí s tím, že je výhradně zodpovědný za svoje soutěžní příspěvky a důsledky jeho zaslání nebo zveřejnění.

Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže ty soutěžní příspěvky, které budou jakýmkoliv způsobem porušovat, nebo omezovat obecná pravidla morálky, občanského soužití, nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dále příspěvky s náboženským, nebo politickým obsahem, s vulgárním, rasistickým, nebo jiným obecně nepřijatelným obsahem. 

7. HODNOCENÍ ZASLANÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Soutěžní příspěvky hodnotí odborná porota složená ze zástupců společnosti Nikon. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu složení poroty v kterémkoliv stádiu soutěže. Proti hodnocení poroty se není možno odvolat, její rozhodnutí je konečné a neměnné, s výjimkou případů, kdy bude po vyhodnocení soutěže následně zjištěno, že účastník soutěže získal cenu na základě nepravdivých údajů či porušení pravidel soutěže.

Výherce bude o vítězství informován soukromou zprávou na Instagramu nejpozději 30. 10. 2022. Zároveň se s organizátorem dohodne na vyzvednutí a předání ceny.  Vyhlášení vítězů se uskuteční nejpozději do 15. 11. 2022 Instagramu @nikon_cz_sk. 

8. SOUTĚŽNÍ CENA

Autor nejlepšího soutěžního příspěvku (video nebo fotografie) získá produkt – NIKON Z 30 VLOGGER KIT.

Další čtyři příspěvky v pořadí získají od Nikonu balíček obsahující reklamní předměty a slevový kupón ve výši 15% na nákup fototechniky na https://www.nikon.cz/cs_CZ/ nebo https://www.nikon.sk/sk_SK/

Kupón bude mít platnost do 31. 12. 2023.

V případě, že výherce nebude reagovat na zprávu o výhře do 5. 11. 2022, má organizátor právo postoupit výhru dalšímu soutěžícímu v pořadí. 

9. PRAVIDLA SOUTĚŽE A ROZHODNÉ PRÁVO

Pravidla soutěže jsou po celou dobu soutěže veřejná a přístupná na stránce soutěže na adrese: https://nikonblog.cz/podminky-fotograficke-souteze-letosnikonem/

Účastníci musí dodržovat rovněž podmínky sociální sítě Instagram a další platná pravidla a předpisy pro odesílání nebo nahrávání uživatelských příspěvků, které jsou k dispozici mimo jiné zde: https://help.instagram.com/581066165581870 . Příspěvky, které porušují tato pravidla, mohou být ze soutěže vyloučeny. Účastníci se tímto vzdávají jakýchkoli nároků, které mohou mít vůči Instagramu v tomto ohledu.