Podmínky fotografické soutěže FOTKA NIKONBLOGU 2024

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže Fotka Nikonblogu (dále pouze soutěž) je společnost NIKON CEE GmbH, odštěpný závod, K Radotínu 15, Praha 5 – Zbraslav (dále pouze organizátor).

2. ÚČEL SOUTĚŽE

Hlavním účelem soutěže je podnítit zájem veřejnosti o fotografování, o kreativní využití fotografické techniky a následně v každém z šesti kol vyhodnotit a odměnit autory tří nejlepších fotografií zaslaných do soutěže a vyhodnotit absolutního vítěze celého ročníku.

3. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

4. VÝHRA

Soutěž se skládá z 6 kol, v každém kole získají tři výherci daného kola drobný reklamní předmět. Z výherců všech 6 kol bude vybrán absolutní vítěz, který získá hlavní výhru. Hlavní výhrou je tělo fotoaparátu Nikon Z f.

5. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Tato soutěž je určena pro všechny fyzické osoby starší 15 let, které v čase konání soutěže nahrají pod příspěvek s vyhlášením soutěže na facebookové stránce @NikonCzechRepublic vlastní fotografii nebo více fotografií.
Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří splní podmínky soutěže. Organizátor soutěže má výlučné právo posoudit u každého soutěžícího splnění těchto podmínek.
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora soutěže a jejich rodinní příslušníci.

6. PODMÍNKY

Soutěžící se mohou do soutěže zapojit opakovaně. Do každého kola soutěže může jeden soutěžící přihlásit max. pět snímků.

Soutěžní fotografie mohou být pořízené jakoukoliv technikou jakékoliv značky.

Soutěžící může přihlásit pouze snímky, které sám pořídil. Vložením snímku pod příspěvek se soutěžící zaručuje, že:
a) je skutečný držitel autorských práv k obsahu,
b) všechny osoby zobrazené v obsahu souhlasí s jeho zveřejněním,
c) vloženým obsahem nejsou a nebudou porušována práva jakékoliv třetí strany, včetně práv k duševnímu vlastnictví.

Za případnou škodu vzniklou třetí straně porušením těchto podmínek odpovídá v plném rozsahu soutěžící.
Soutěžící označí své fotografie tagy, které budou zveřejněny vždy při vyhlášení nového kola soutěže.
Administrátoři si vyhrazují právo odstranit jakýkoliv obsah, který považují za závadný nebo urážlivý.
Pokud se soutěžící stane výhercem soutěže a bude následně organizátorem zjištěno, že nesplnil podmínky soutěže (například záměrně uvedl nepravdivé informace či jinak porušil pravidla soutěže), nemá nárok na výhru, ze soutěže bude rozhodnutím organizátora vyloučen a cenu obdrží účastník, který se umístí v pořadí za ním.

7. COPYRIGHT

a) Přidáním snímků do soutěže na Facebooku soutěžící souhlasí s tím, že Nikon má bez dalších závazků k autorovi non-exkluzivní právo a svolení obsah kopírovat, veřejně zobrazovat, veřejně předvádět a používat na webových stránkách nebo jiných elektronických médiích.
b) V souladu s bodem a) může být obsah zveřejněn na Instagramovém profilu Nikonu, na webu Nikonblog.cz a Nikonblog.sk a dalších evropských webových stránkách společnosti Nikon.
c) V případě, že obsah organizátor použije, uvede u něj uživatelské jméno autora a případně další dostupné údaje o autorovi.
d) Vložením obsahu do soutěže vyjadřuje autor souhlas s tím, aby ho Nikon kontaktoval prostřednictvím Facebooku s jakoukoli žádostí týkající se povolení k používání jím vloženého obsahu nad rámec bodů a) – c).

8. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Soutěžící účastí v soutěži uděluje, v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu minimálně: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, které poskytne organizátorovi soutěže. Zároveň se tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení.
Účast v soutěži je bezplatná a bez jakýchkoliv dalších finančních nároků a požadavků.
Výhru nelze zaměnit za hotovost.
V případě, že na základě rozhodnutí odborné poroty vznikne nárok na výhru soutěžícímu, který je mladší 18 let, převezme cenu jeho zákonný zástupce, případně přímo výherce na základě písemného povolení svého zákonného zástupce.

9. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, či soutěž ukončit nebo bez náhrady zrušit.
Organizátor neodpovídá za nedoručené oznámení o výhře v případě změny poštovní nebo emailové adresy, nebo telefonního čísla účastníka soutěže.
Organizátor soutěže není zodpovědný za jakékoliv technické problémy, které vzniknou při přenosu dat elektronickými prostředky, ani za případné problémy s funkčností sociální sítě Facebook.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito podmínkami soutěže, a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat. Soutěžící zároveň potvrzuje, že byl obeznámený s tím, že společnost Facebook nemá vůči němu žádné závazky, a z účasti na soutěži společnosti Facebook takové závazky ani nevznikají. Organizátor prohlašuje, že soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, podporovaná nebo jinak spojená s Facebookem.