Podmínky fotografické soutěže Fotka měsíce Nikonblogu 2019

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže Fotka měsíce Nikonblogu (dále pouze soutěž) je společnost NIKON CEE GmbH, odštěpný závod (dále pouze organizátor).

2. ÚČEL SOUTĚŽE

Hlavním účelem soutěže je podnítit zájem veřejnosti o fotografování, o kreativní využití fotografické techniky a následně každý měsíc vyhodnotit a odměnit autora nejlepší fotografie zaslané do soutěže a vyhodnotit absolutního vítěze celého ročníku.

3. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

4. VÝHRA

Soutěž se skládá z 12 kol, každý měsíc získá výherce daného kola drobný reklamní předmět. Z výherců všech 12 kol bude vybrán absolutní vítěz, který získá hlavní výhru. Hlavní výhrou je poukaz na nákup techniky Nikon ve výši 30 000 Kč.

5. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Tato soutěž je určena pro všechny fyzické osoby starší 15 let, které v čase konání soutěže nahrají pod příspěvek s vyhlášením soutěže na stránce Nikon CZ vlastní fotografii.
Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří splní podmínky soutěže. Organizátor soutěže má výlučné právo posoudit u každého soutěžícího splnění těchto podmínek.

6. PODMÍNKY

Soutěžící mohou do každého kola soutěže přihlásit max. pět snímků.

Soutěžící může přihlásit pouze snímky, které sám pořídil. Vložením snímku pod příspěvek se soutěžící zaručuje, že:
a) je skutečný držitel autorských práv k obsahu,
b) všechny osoby zobrazené v obsahu souhlasí s jeho zveřejněním,
c) vloženým obsahem nejsou a nebudou porušována práva jakékoliv třetí strany, včetně práv k duševnímu vlastnictví.

Za případnou škodu vzniklou třetí straně porušením těchto podmínek odpovídá v plném rozsahu soutěžící.

Soutěžící označí své fotografie tagy, které budou zveřejněny vždy při vyhlášení nového měsíčního kola.

Administrátoři si vyhrazují právo odstranit jakýkoliv obsah, který považují za závadný nebo urážlivý.

Pokud se soutěžící stane výhercem soutěže a bude následně organizátorem zjištěno, že nesplnil podmínky soutěže (například záměrně uvedl nepravdivé informace či jinak porušil pravidla soutěže), nemá nárok na výhru, ze soutěže bude rozhodnutím organizátora vyloučen a cenu obdrží účastník, který se umístí v pořadí za ním.

7. COPYRIGHT

a) Přidáním snímků do soutěže na Facebooku soutěžící souhlasí s tím, že Nikon má bez dalších závazků k autorovi non-exkluzivní právo a svolení obsah kopírovat, veřejně zobrazovat, veřejně předvádět a používat na webových stránkách nebo jiných elektronických médiích.

b) V souladu s bodem a) může být obsah zveřejněn na Instagramovém profilu Nikonu, na webu Nikonblog.cz a Nikonblog.sk a dalších evropských webových stránkách společnosti Nikon.

c) V případě, že obsah organizátor použije, uvede u něj uživatelské jméno autora a případně další dostupné údaje o autorovi.

d) Vložením obsahu do soutěže vyjadřuje autor souhlas s tím, aby ho Nikon kontaktoval prostřednictvím Facebooku s jakoukoli žádostí týkající se povolení k používání jím vloženého obsahu nad rámec bodů a) – c).

8. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Soutěžící účastí v soutěži uděluje, v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu minimálně: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, které poskytne organizátorovi soutěže. Zároveň se tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení.
Účast v soutěži je bezplatná a bez jakýchkoliv dalších finančních nároků a požadavků.
V případě, že na základě rozhodnutí odborné poroty vznikne nárok na výhru soutěžícímu, který je mladší 18 let, převezme cenu jeho zákonný zástupce, případně přímo výherce na základě písemného povolení svého zákonného zástupce.

9. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, vrácení její platnosti, či soutěž ukončit nebo bez náhrady zrušit.
Organizátor neodpovídá za nedoručené oznámení o výhře v případě změny poštovní nebo emailové adresy, nebo telefonního čísla účastníka soutěže.