HUTĚ / THE MILLS © Viktor Mácha: Moskva – U komory / by a chamber