Rupert Kytka, Krov I, 1965, 393 x 298 mm, foto: archiv MG